js同时获取多个同名input表单的值

今天碰到需要同时处理多个相同表单内容的问题,怎么才能将这些表单内容同事取出来呢?挨个获取吗?这样似乎也行,但是后面执行起来会比较复杂,网上看了些这方面的处理方法,下面来看看

 1. <html>  
 2. <head>  
 3. <script language="javascript">  
 4. function check(){  
 5. var bm_num=0;  
 6. var names =document.getElementsByName("plan_bm_num[]");  
 7. for(i=0;i<names.length;i++){  
 8. bm_num+=names[i].value;   
 9. document.getElementById('plan_total_renshu').value=bm_num;    
 10. }  
 11. }  
 12. </script>  
 13. </head>  
 14. <body>  
 15. <form name="form1" method="post" action="" >  
 16.   <p>  
 17.     <input type="text" name="plan_bm_num[]" id="plan_bm_num[]" value="1">  
 18.     ,  
 19. <input type="text" name="plan_bm_num[]"  id="plan_bm_num[]"  value="2">,  
 20. <input type="text" name="plan_bm_num[]"  id="plan_bm_num[]" value="3">,  
 21. <input type="text" name="plan_bm_num[]"  id="plan_bm_num[]" value="4">  
 22. </p>  
 23.   <p>  
 24.     <label for="plan_total_renshu"></label>  
 25.     <input type="text" name="plan_total_renshu" id="plan_total_renshu">  
 26.   </p>  
 27.   <p>  
 28.     <input type="button" name="button" id="button" value="按钮" onClick="check();">  
 29.   </p>  
 30. </form>  
 31. </body>  
 32. </html>

其中NAME的值是以plan_bm_num[](注意后面的方括号)这样的方式命名的,在js中,我们获取到的name是个数组,后面可以通过循环来将数组中的每个值取出来,上面代码是个完整的例子,可以复制到本地演示

zhaoan

一个不起眼的IT工作者,从事过的行业较多,医疗保健、医院、月子会所、机电、重卡、软件,涉及的岗位也较多,零售、市场、平面设计、网站设计、UI设计、前端开发、后端开发、网络布线、设备维护、服务器维护、网络推广、网站运营、新媒体运营、部门管理等等,每个岗位工作基本都能独立完成,但是涉及面广导致都不精通,学习还在继续中。。。

You may also like...